ഗുരുസവിധത്തില്‍

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ദേവലോകം കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയില്‍ ധ്യാനത്തിലും, പരിശീലനത്തിലും താമസിക്കുകയായിരുന്നു റമ്പാന്മാര്‍. ഇന്നലെ പരിശീലനം അവസാനിച്ചു.

ജൂലൈ 28-ന് മെത്രാപ്പോലീത്താമാരായി വാഴിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴു റമ്പാന്മാര്‍ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായോടൊപ്പം പരിശീലനത്തില്‍…..
Exit mobile version