സഹോദരൻ പദ്ധതി, പത്തു കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു

ഭാഗ്യ സ്മരണീയനായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവായുടെ സ്മരണാർത്ഥം…

സഹോദരൻ പദ്ധതി, പത്തു കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു

ഭാഗ്യ സ്മരണീയനായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവായുടെ സ്മരണാർത്ഥം…

അസാന്നിദ്ധ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു…….

അസാന്നിദ്ധ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു……. എങ്ങും ഒരു ശൂന്യത രൂപപ്പെടുന്നു. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയില്ലാത്ത പുതുപ്പള്ളി, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയില്ലാത്ത…