അസോസിയേഷൻ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

പത്തനാപുരം : മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ മുഖ്യ വരണാധികാരിയും ഓൺലൈൻ കോർകമ്മറ്റി അംഗങ്ങളും അസോസിയേഷൻ യോഗസ്ഥലമായ പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദയറാ അങ്കണത്തിലെ തോമാ മാർ ദീവന്നാസിയോസ് നഗർ സന്ദർശിച്ചു. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി